به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت سرمایه گذاری پارس آریان از ١۴ آبان ماه بازار گردانی خواهد شد.