به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان از ١۴ آبان ماه بازار گردانی خواهد شد.