به گزارش بورس ٢۴، نماد های «زدشت» و «گکوثر» از روز دوشنبه ١٢ آبان به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی خواهند شد.