به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت بیمه سامان و عمران و توسعه شاهد از روز دوشنبه ١٢ آبان بازارگردانی می شود.