به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت نوش پونه مشهد در خصوص عملکرد شرکت شفاف سازی نمود.
شفاف سازی  نوش پونه مشهد در خصوص فعالیت شرکت