به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پارس خودرو قیمت جدید محصول کوئیک آر را پس از افزایش نرخ فروش اعلام نمود.