بورس ٢۴ : ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس در ۵ روز معاملاتی سپری شده از آبان ٩٩ به ٢٣٠۵٠ میلیارد تومان رسید ، یعنی به طور متوسط روزی ۴۶٠٠ میلیارد تومان. این متغیر مهم بازار سهام ظرف حدود ۴ ماه یک پنجم شده است!

بورس۲۴ : ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس در 5 روز معاملاتی سپری شده از آبان 99 به 23050 میلیارد تومان رسید ، یعنی به طور متوسط روزی 4600 میلیارد تومان.

این متغیر مهم بازار سهام ظرف حدود 4 ماه یک پنجم شده است!

ارزش معاملات سال 1399

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

9909 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

7778 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

23103 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

17146 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

43548 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

34154 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

45701 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

35068 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

58993 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

45671 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

68408 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

53861 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

85796 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

64426 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

93923 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

81181 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

73496 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

59902 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

39407 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

31917 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

53291 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

38681 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

75653 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

63380 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

74257 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

59174 میلیارد تومان

هفته اول تیر

96210 میلیارد تومان

هفته اول تیر

79585 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

97779 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

84571 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

125165 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

108734 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

138425 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

114780 میلیارد تومان

هفته پنجم تیر

129676 میلیارد تومان

هفته پنجم تیر

109725 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

127577 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

111169 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

135208 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

117975 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

96099 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

84168 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

89664 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

72876 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

82311 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

69267 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

55889 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

45900 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

61184 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

48480 میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

80844 میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

64614 میلیارد تومان

هفته پنجم شهریور

72327 میلیارد تومان

هفته پنجم شهریور

59474 میلیارد تومان

هفته اول مهر

50323 میلیارد تومان

هفته اول مهر

41221 میلیارد تومان

هفته دوم مهر

62962 میلیارد تومان

هفته دوم مهر

50458 میلیارد تومان

هفته سوم مهر

80456 میلیارد تومان

هفته سوم مهر

67350 میلیارد تومان

هفته چهارم مهر

35869 میلیارد تومان

هفته چهارم مهر

27146 میلیارد تومان

هفته اول آبان

51897 میلیارد تومان

هفته اول آبان

23050 میلیارد تومان

جمع کل از ابتدای سال

2354169 میلیارد تومان

جمع کل از ابتدای سال

1924163 میلیارد تومان