شاخص حدود ٩ درصد عقب نشینی داشت سهامداران یک صنعت خاص ٨ درصد سود به جیب زدند!!