به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش عملکرد ماهانه خود را منتشر نمودند.