به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک اقتصاد نوین در عملکرد ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩، حدود ۴۵٣٩ مهر تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٣٩٨٠ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در مهر ماه ٢٧٧ میلیارد تومان و در ٧ ماهه ۵۵۶ میلیارد تومان مثبت بود.