به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان از انعقاد توافق نامه منعقد شده فیمابین شهرداری مشهد و این شرکت در رابطه با ١۵٣/. هکتار اراضی متعلق به شرکت خبر داد.