به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره نفت پارس افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی این شرکت از محل محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند.