به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پالایش نفت لاوان در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ حدود ١٢۶۴ هزار متر مکعب تولید داشت.