به گزارش بورس ٢۴، بورس تهران اطلاعات مربوط به بازارگردانی چند شرکت را منتشر کرد.