به گزارش بورس ٢۴، سهام مدیریتی غیر کنترلی شرکت بیمه آرمان با قیمت پایه هر سهم ٢١،۴٨٢ ریال در تاریخ ٩ آذر عرضه عمده می شود.