به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات در مهر ١٣٩٩ به سود حدود ١١ میلیارد تومانی دست یافت.