به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت بیمه آرمان از روز دوشنبه ١٢ آبان ماه بازار گردانی خواهد شد.