به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی اصفهان در خصوص عملکرد ۶ ماهه و برخی موارد موربوط به صورت های مالی شفاف سازی نمود.