به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در مهر ماه ٢۵ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.