به گزارش بورس ٢۴، نماد های «زبینا،زشگزا،زقیام» از ١١ آبان ماه بازار گردانی خواهند شد.