به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش تغییرات سبد سهام خود را ارائه کردند.