به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک خاورمیانه در عملکرد ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩، حدود ١٨۴۵ مهر تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ١٠٨٣ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در مهر ماه ١٠٧ میلیارد تومان و در ٧ ماهه ٧۶٢ میلیارد تومان مثبت بود.