به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت نوش پونه مشهد گروه اطلاعیه عرضه محصولات شرکت به فروشگاه های زنجیره ای از طریق شرکت پخش سراسری محصولات تبرک را از الف به ب تغییر داد.
تغییر گروه اطلاعیه در نوش پونه