به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن از زیر مجموعه های سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران در ٩ ماهه منتهی به شهریور ٩٩ سود خالصی معادل ١٣٠ میلیارد تومان محقق نمود که با رشد چشمگیر ۴١ درصدی همراه بوده است. سود عملیاتی این شرکت تیز در دوره یاد شده ١٢۵ میلیارد تومان بود.