به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت صنعتی مینو ١١ آبان ماه در بازار دوم فرابورس ایران گشایش می شود.