به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت صنعتی مینو از روز ١١ آبان به روش مبتنی بر حراج بازار گردانی می شود.