به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کاغذ سازی کاوه اعلام نمود باتوجه به افزایش نرخ مواد اولیه ، حداقل افزایش ١۴درصدی نرخ فروش محصولات تولیدی این شرکت مورد تصویب کمیسیون معاملات و نهایتاً هیات مدیره شرکت قرار گرفت.