به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در مهر ماه ١٣٩٩ بالغ بر ٢۴ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.