به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ذوب اهن اصفهان در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٩۴٢٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٨۵۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٧ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵٧ درصد رشد داشته است.