به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در مهر ماه ١٣٩٩ حدود ۶ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.