به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پارس الکتریک از افزایش ٢٠ درصد نرخ فروش محصولات خبر داد.