به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک ایران زمین سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه فراخواند.