محمدرضا معتمد: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب دو مصوبه در این سازمان خبر داد.

بورس۲۴ : محمدرضا معتمد: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب دو مصوبه در این سازمان خبر داد.

عضو هیات مدیره سازمان بورس ضمن بیان مطلب بالا توضیح داد: امروز ششم آبان ماه ۱۳۹۹، براساس مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و در راستای افزایش ظرفیت تقاضای بازار مصوباتی نهایی و اعلام شد.

محمدرضا معتمد افزود: این مصوبات شامل تغییر سقف مجاز خرید صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت با ۳۳ درصد افزایش از ۱۵ به ۲۰ درصد بوده و همچنین طبق این مصوبه ،درصد اعتبار مجاز مشتریان کارگزاریِ با ۵۰ درصد افزایش از ۲۰ به ۳۰ درصد افزایش یافت.

منبع: سنا