به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کابل سازی ایران در خصوص آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا بر عملیات شرکت شفاف سازی نمود.