به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک تجارت در عملکرد ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩، حدود ١٣٣٩٣ مهر تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ١٠٧٢۴ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در مهر ماه ۴٠١ میلیارد تومان و در ٧ ماهه ٢۶۶٩ میلیارد تومان مثبت بود.