به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پالایش نفت بندرعباس در ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ حدود ٩٧۵٧ هزار متر مکعب تولید داشت.