شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد هفته گذشته مجمع عمومی فوق العاده خود را به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه برگزار کرد. در جلسه سی ام مهرماه سال جاری افزایش سرمایه ۵٨ درصدی شرکت به تصویب رسید. بر این اساس سرمایه شرکت از ۴٠٢،٢٨۵ میلیون ریال به ۶٣۵،۴۵١ میلیون ریال افزایش یافت. این افزایش سرمایه ٢٣٣ میلیارد و ١۶۶ میلیون ریالی از محل سود انباشته بود که به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد به تصویب مجمع رسید.

بورس۲۴ : شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد هفته گذشته مجمع عمومی فوق العاده خود را به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه برگزار کرد.
در جلسه سی ام مهرماه سال جاری افزایش سرمایه 58 درصدی شرکت به تصویب رسید. بر این اساس سرمایه شرکت از 402،285 میلیون ریال به 635،451 میلیون ریال افزایش یافت.
این افزایش سرمایه 233 میلیارد و 166 میلیون ریالی از محل سود انباشته بود که به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد به تصویب مجمع رسید.
گفتنی است ، آخرین افزایش سرمایه ای که بمیلا انجام داده بود در تاریخ 22 اردیبهشت ماه سال جاری بود که بر اساس تصمیمات مجمع فوق العاده سرمایه شرکت از 320،000 میلیون ریال به 402،285 میلیون ریال افزایش یافته بود. این افزایش سرمایه حدود 26 درصدی معادل 82،285 میلیون ریال نیز از محل سود انباشته انجام شده بود.