به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران اعلام نمود تعداد ٢۶.٣٠٠.٠٠٠سهم شرکت نوسازی و ساختمان تهران متعلق به این شرکت به جهت بازارگردانی به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم طی قرارداد منعقده فی مابین قرار گرفته است منتقل گردیده است، که به شرح جدول زیر آثار ناشی از فروش سهام یاد شده سبب ایجاد سود به مبلغ ٢۴۴.۶١٨میلیون ریال با تاثیر مبلغ ٢٢۴ریال بر روی هر سهم شرکت شده است .