به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سایپا از دریافت مجوز افزایش ٢۵ درصدی قیمت محصولات شامل تیبا صندوق دار - تیبا ٢ - ساینا - کوئیک از ابتدای سه ماهه سوم سال ١٣٩٩ براساس نامه مرکز ملی رقابت ریاست محترم جمهوری خبر داد.