به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و صنعت چین چین از تصمیم هیأت مدیره مبنی بر ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه از سوود انباشته به مبلغ ۶۵ میلیارد تومان خبر داد.