به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران در ١٠ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ حدود ١٩۴٣ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود کسب نمود و روند صعودی فروش خود را حفظ کرد. نرخ فروش الکیل بنزن داخلی در مهر ٢۴۶ میلیون ریال و نرخ فروش الکیل بنزن صادراتی نیز حدود ٢٢۶ میلیون ریال بوده است که در هر دو محصول شاهد رشد نرخ فروش مهر نسبت به میانگین ١٠ ماهه بودیم. گفتنی است فروش ١٠ ماهه شرکت در سال ٩٩ نسبت به مدت مشابه قبل با ٢٢ درصد رشد روبرو بود.