به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش آخرین وضعیت درآمد خود را ارائه کردند.