بورس٢۴ : در بازار دوشنبه ۵ آبان ماه با وجود تداوم روند نزولی شاخص کل و جو عمومی منفی بازار، اما ارزش معاملات خرد در قیاس با روز معاملاتی قبل افزایش داشت. در روز دوشنبه بیش از ٨ هزار و ۶٣٠ میلیارد تومان داد و ستد در بازار صورت گرفت که بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان از این مبلغ شامل ارزش معاملات خرد بود. ارزش کل معاملات ۶۴ درصد و ارزش معاملات خرد ۴٨ درصد بیشتر از روز شنبه بود.