به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت باما در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ۴٠٣ میلیارد تومان درآمد کسب نمود ،که از این مبلغ ۴٧ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٧ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢٩٨ درصد رشد داشته است.