به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت آخرین تغییرات سبد سهام خود را ارائه نمودند.