به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش عملکرد و تغییرات پرتفوی خود را ارائه کردند.