به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گلوکوزان در ١ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩ حدود ٧۴ میلیارد تومان فروش داشت که با رشد بسیار عالی ٨۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه می باشد.