به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک پاسارگاد در عملکرد ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩، حدود ١١٢۵٢ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٨۶٠۵ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در مهر ماه ۵٣۵ میلیارد تومان و در ٧ ماهه ٢۶۴٧ میلیارد تومان مثبت بود.گزارش خوبی است.