به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، دو شرکت در خصوص تغییرات سبد سهام و خرید و فروش های خود در مهر ماه گزارش ارائه نمودند.