به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش تولید و فروش و عملکرد ماهانه خود را تا پایان مهر ماه ارائه کردند.